Կայքի մասին տեղեկություն

Опубликовано:

АО «БАЙЕР»
Генеральный директор: Нильс Хессманн.


107113, Москва,
3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2.
Тел.: +7 495 234 20 00
Факс: +7 495 231 12 02


Отправить сообщение


© 2020 АО «БАЙЕР»

Եթե դուք ցանկանում եք հայտնել կողմնակի ազդեցության կամ արտադրանքի որակի վերաբերյալ բողոքի մասին, խնդրում ենք, կապվե´ք առողջապահության մասնագետների հետ (օրինակ` բժշկի կամ դեղագործի) կամ դիմե´ք կարգավորող մարմիններին: Դիմումները նաև կարելի է ուղարկել հետևյալ հասցեով` drugsafety.russia@bayer.com.